Województwa w Polsce - mapa, rola, zadania

Mała mapa województwWedług obecnego podziału administracyjnego Polski, województwa stanowią jednostkę pierwszego stopnia. Od 1 stycznie 1999 roku jest ich 16 – różnią się między sobą m.in. powierzchnią oraz liczbą ludności. Zadania oraz role, jakie muszą spełnić, są jednak takie same.

Rola województwa

Aktualna liczba oraz podział województw w Polsce wynika z przeprowadzonej w 1999 roku reformy administracyjnej. Jej podstawowym zadaniem było stworzenie szesnastu sporych obszarów samorządowych, będących w stanie rozwijać się w sposób równomierny.

Podstawową rolą województwa było jednak skuteczne konkurowanie z regionami innych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wspomniana reforma miała więc przygotować nasz kraj do dołączenia do Wspólnoty. Ówczesne władze obawiały się bowiem, że zbyt małe jednostki administracyjne nie będą w stanie w sposób odpowiedni korzystać z ewentualnych środków unijnych.

Rola województwa, a więc regionalnej wspólnoty samorządowej, ma także zakres społeczny. Tworzona jest ona bowiem poprzez zbiór ludności żyjącej w ramach jednego obszaru. Ma ona prawo do decydowania o najważniejszych sprawa dla województwa poprzez referenda, w których wziąć udział mogą pełnoletni obywatele polscy.

Zadania województwa

Reforma administracyjna, poza wprowadzeniem nowej struktury podziału terytorialnego, określiła również zadania administracji samorządowej na wszystkich szczeblach. W przypadku województwa są to między innymi:

 • pobudzanie i utrzymywanie aktywności gospodarczej (w tym na przykład przeciwdziałanie bezrobociu i opracowanie planu rozwoju regionalnego),
 • nadzór nad edukacją publiczną,
 • zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • promocja i ochrona zdrowia,
 • kształtowanie świadomości narodowej oraz ochrona polskiej kultury,
 • utrzymanie ładu przestrzennego,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • podtrzymywanie konkurencyjności obszarów wojewódzkich oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych, którzy byliby skłonni zainwestować na wybranych obszarach.

Mapa województw

Mapa województw w polsce

Przegląd województw - Polska

  Samorząd województwa

  Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku, jest to regionalna wspólnota samorządowa na określonym terytorium. W sposób samodzielny wykonuje zadania administracji publicznej, dlatego może formować swoją organizację wewnętrzną. Związane jest to między innymi z powoływaniem składu sejmiku i zarządu województwa. Głównym zadaniem samorządu województwa jest realizacja zadań publicznych. Ma on swoją osobowość prawną, dlatego może stanowić akty prawa miejscowego, które następnie funkcjonują na obszarze województwa.

  Zarząd województwa

  Jest to wykonawczy organ samorządu województwa, który składa się z pięciu osób - marszałka województwa, który wybierany jest przez sejmik, wicemarszałka lub dwóch wicemarszałków oraz pozostałych członków (również oni są wybierani przez sejmik, ale na wniosek marszałka). Jako doradca, w zarządzie województwa zasiada również jego skarbnik.
  Do zadań zarządu województwa należy między innymi koordynowanie prawidłowego wykonywania budżetu, przygotowanie strategii rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywanie uchwał sejmiku województwa. Zarząd poza województwem reprezentowany jest przez jego przewodniczącego, czyli marszałka.

  Urząd marszałkowski

  Pełni jednocześnie funkcje jednostki budżetowej samorządu, a także organu pomocniczego marszałka województwa (tj. przewodniczącego zarządu województwa), zarządu oraz sejmiku. Do zadań urzędu należy między innymi pomoc w realizacji zadań marszałka, a także obsługa prawna, kadrowa, techniczna i organizacyjna wymienionych organów.

  Urząd wojewódzki

  Składa się on pracowników administracji rządowej - dyrektora generalnego i dyrektorów wydziałów. Tworzą oni jednostkę organizacyjną, której głównym zadaniem jest pomoc organom rządowej administracji zespolonej oraz wojewodzie. Wsparcie polega przede wszystkim na umożliwieniu realizacji określonych zadań. Urząd wojewódzki jest więc przedłużeniem administracji rządowej na terenie województwa.

  Komentarze