Powiaty w Polsce - mapa powiatów

Spis treści
Powiaty w Polsce - mapa powiatów
Województwo Łódzkie
Województwo Lubelskie
Województwo Dolnośląskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Mazowieckie
Województwo Małopolskie
Województwo Świętokrzyskie
Województwo Pomorskie
Województwo Zachodniopomorskie
Województwo Wielkopolskie
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Województwo Lubuskie
Województwo Śląskie
Województwo Opolskie
Województwo Podkarpackie
Województwo Podlaskie
Wszystkie strony

Podział administracyjny PolskiPowiat jest najmłodszą w Polsce wspólnotą samorządową. Powstał na mocy ustawy z 5 czerwca 1998 roku. Powiat pełni rolę uzupełniającą wobec gminy, ale w taki sposób, aby jak najmniej naruszać samodzielność gminy.

Od stycznia 1999 roku obowiązuje w Polsce trójstopniowy podział administracyjny:

 • województwa,
 • powiaty,
 • gminy.

Po 23 latach funkcjonowania jedynie gmin i województw przywrócono jednostki II stopnia, czyli powiaty. Zmiany te miały pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich regionów względem ich odpowiedników w państwach Unii Europejskiej.

Rola powiatu

Obecnie w Polsce istnieje obecnie łącznie 380 powiatów, w tym 314 powiatów, potocznie nazywanych powiatami ziemskimi oraz 66 miast na prawach powiatu, potocznie nazywanych powiatami grodzkimi. Ich podstawową rolą jak już było wspomniane, jest uzupełnianie kompetencji i zadań gminy. Potwierdzają to dwie podstawowe zasady, na jakich opiera się funkcjonowanie powiatu - zasada pomocniczości oraz nienaruszania samodzielności gminy.

Zadania powiatu

Status i funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nią wykonuje on zadania publiczne, mające charakter ponadgminny, nienaruszające kompetencji gmin.

Ich zakres obejmuje:

 • edukację publiczną,
 • pomoc społeczną,
 • politykę prorodzinną,
 • ochronę i promowanie zdrowia,
 • wsparcie dla rodzin i sytemu opieki społecznej,
 • wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • transport zbiorowy i dróg publicznych,
 • kulturę oraz ochronę i opiekę nad zabytkami,
 • promowanie kultury fizycznej i turystyki,
 • kartografię i geodezję,
 • gospodarowanie nieruchomościami,
 • administrację architektoniczną i budowlaną,
 • gospodarkę wodną i ściekową,
 • ochronę środowiska i zasobów przyrodniczych,
 • leśnictwo, rolnictwo i rybactwo śródlądowe,
 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa,
 • ochronę przed powodzią, pożarom i innym zdarzeniom nadzwyczajnym, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców powiatu,
 • przeciwdziałanie bezrobociu, tworzenie optymalnych warunków do podjęcia pracy na lokalnym rynku, aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia,
 • ochronę praw konsumenta,
 • obronność,
 • promowanie powiatu na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • współpracowanie z organizacjami o charakterze pozarządowym.

Wśród podstawowych zadań powiatu należy wymienić także konieczność wykonywania kompetencji i czynności leżących w gestii kierowników powiatowych służb, straży oraz inspekcji, zgodnie z zakresem określonym w ustawach.

Powyższy spis nie wyczerpuje jednak katalogu zadań powiatu. Ustawy mogą bowiem określać także inne obowiązki, które jednostka ta musi wykonać. Co więcej, może on, w porozumieniu z organami administracji rządowej, wykonywać zadania publiczne z zakresu administracji rządowej.

Zarząd powiatu

Organem władzy wykonawczej powiatu jest zarząd, który liczy od 3 do 5 osób. Na jego czele stoi przewodniczący - starosta - wybierany przez radę powiatu. W  skład zarządu wchodzą także wicestarosta oraz pozostali członkowie, którzy również są wybierani są przez radę, jednak spośród kandydatów zgłoszonych przez starostę. Rada decyduje także o tym, ile osób zasiądzie w zarządzie.

W miastach na prawach powiatu skład osobowy zarządu jest nieco inny. Funkcje i kompetencje organu przejmuje bowiem prezydent miasta, wykonujący zadania starosty. Działa on wówczas jednoosobowo.

Jednym z podstawowych zadań zarządu jest wykonywanie budżetu powiatu. Zajmuje się on także przygotowywaniem projektów uchwał rady. Gospodaruje mieniem powiatu, a także zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych. Do jego kompetencji należy również wykonywanie uchwał podjętych przez radę powiatu.

Samorząd powiatowy

Jest to związek społeczności lokalnej, który został wyodrębniony w strukturze państwa i funkcjonuje w randze powiatu. Może w sposób samodzielny wykonywać zadania administracji publicznej. Dysponuje również odpowiednimi zasobami, które umożliwiają mu realizowanie swoich kompetencji. Podstawowymi składowymi samorządu powiatowego są wspólnota samorządowa i odpowiednie terytorium.

Ochrona zdrowia

Powiaty prowadzą szpitale powiatowe. Każdy mieszkaniec powiatu (oraz gminy) powinien mieć łatwy dostęp do szpitala, gdzie otrzyma fachową opiekę zdrowotną.

Mapa powiatów w Polsce

Miasta na prawach powiatu

 1. Biała Podlaska
 2. Białystok
 3. Bielsko-Biała
 4. Bydgoszcz
 5. Bytom
 6. Chełm
 7. Chorzów
 8. Częstochowa
 9. Dąbrowa Górnicza
 10. Elbląg
 11. Gdańsk
 12. Gdynia
 13. Gliwice
 14. Gorzów Wielkopolski
 15. Grudziądz
 16. Jastrzębie-Zdrój
 17. Jaworzno
 18. Jelenia Góra
 19. Kalisz
 20. Katowice
 21. Kielce
 22. Konin
 23. Koszalin
 24. Kraków
 25. Krosno
 26. Legnica
 27. Leszno
 28. Lublin
 29. Łomża
 30. Łódź
 31. Mysłowice
 32. Nowy Sącz
 33. Olsztyn
 34. Opole
 35. Ostrołęka
 36. Piekary Śląskie
 37. Piotrków Trybunalski
 38. Płock
 39. Poznań
 40. Przemyśl
 41. Radom
 42. Ruda Śląska
 43. Rybnik
 44. Rzeszów
 45. Siedlce
 46. Siemianowice Śląskie
 47. Skierniewice
 48. Słupsk
 49. Sopot
 50. Sosnowiec
 51. Suwałki
 52. Szczecin
 53. Świętochłowice
 54. Świnoujście
 55. Tarnobrzeg
 56. Tarnów
 57. Toruń
 58. Tychy
 59. Wałbrzych
 60. Warszawa
 61. Włocławek
 62. Wrocław
 63. Zabrze
 64. Zamość
 65. Zielona Góra
 66. Żory


Komentarze